Jaarverslag en Jaarrekening
Stichting Voedselbank – Altena

2015

Inhoudsopgave

Voorwoord
Doelstelling
Activiteiten
Intake – en voortgangscontrole
Huisvesting
Voedsel Instroom
Voedsel Verstrekking
Voedsel Veiligheid
Transport
Bijzondere acties en evenementen
Publiciteit
Externe contacten
Interne organisatie
Bestuurssamenstelling
Vrijwilligers
Financiën
Conclusies en aanbevelingen

Voorwoord

Dit verslag is geschreven om weer te geven wat we als Stichting Voedselbank-Altena in 2015 hebben gedaan en wat onze aanbevelingen zijn voor 2016. Dit alles in het kader van onze doelstelling zoals dit in artikel 2 van onze statuten staat beschreven (zie onder doelstelling).

Het aantal aanvragen voor een wekelijks voedselpakket is nauwelijks gestegen ten opzichte van 2014. Aan het begin van 2015 hadden we ruim 110 deelnemers, en dit was eind december bijna 120 inclusief dubbele pakketten.

In dit verslag willen we in grote lijnen aangeven wat onze activiteiten waren, kort aangeven hoe het in 2015 binnen ons bestuur en vrijwilligers team is gegaan en een financieel overzicht geven.

Op het financiële vlak hebben we veel steun ontvangen particulieren, kerken en andere maatschappelijke organisaties. Mede hierdoor zijn we in staat geweest om elke week een volwaardig levensmiddelen pakket te verstrekken

Doelstelling
“Het verstrekken, eventueel tijdelijk, van een basispakket levensmiddelen aan personen die vanwege financiële problemen niet meer in staat zijn om regelmatig een maaltijd te verkrijgen”
Activiteiten
Intake – en voortgangscontrole
Onze klanten krijgen bij de intake een indicatie voor een bepaalde periode, een maand voor afloop van deze periode ontvangt de klant bericht dat de indicatie opnieuw vastgesteld moet worden. Wanneer het noodzakelijk is loopt de verstrekking door, anders stopt de verstrekking aan het eind van de lopende periode.
Het besteedbaar inkomen van onze cliënten is de bepalend om een nieuwe cliënt in te schrijven of om te stoppen met uitgifte van een pakket
Huisvesting
In 2014 hebben we een aanzienlijke uitbreiding van ons vloeroppervlak kunnen realiseren. Afgelopen jaar bleek hierdoor onze ruimte toereikend. We verwachten in de komende jaren meer aanvoer van vers- en koelproducten. Dit kan tot gevolg hebben dat we meer ruimte nodig zullen hebben voor koeling en opslag.
Voedsel Instroom
De voedselvoorziening uit het Voedsel Bank distributie centrum in Tilburg was meestal een goede basis om een volwaardig pakket te kunnen samenstellen.
We kopen voedsel wanneer de aanvoer te gering is, en we onvoldoende producten op voorraad hebben. Vooral in winterperiode kopen we structureel in omdat verse groenten dan onvoldoende aangevoerd worden.
Bij de dankdag voor het gewas zamelen een flink aantal kerken voedsel in voor de voedselbank. Ook dit jaar mochten we weer een groot aantal producten ontvangen.
In het afgelopen jaar hebben we bij verschillende winkels inzamelingsacties gevoerd.
In Almkerk en in Giessen/Rijswijk is dit gedaan door de plaatselijke kerken.

Millenium Gemeente Wijk&Aalburg heeft op 16 oktober (wereldarmoededag) een flink aantal kratten levensmiddelen ingezameld.

We ontvangen brood van een bakkerij uit de omgeving.

We ontvangen van een supermarkt wekelijks voedsel dat i.v.m. houdbaarheid niet langer verkoopbaar is.

Voedsel Verstrekking

We streven ernaar dat onze klanten hun voedselpakket zelf afhalen. Echter vanaf het begin van ons werk bleek dat dit voor mensen uit de Gemeente Aalburg niet haalbaar was. De afstand is te groot, en daarom zijn we in een vroeg stadium begonnen met de bezorging. Dit gebeurd door lokale vrijwilligers. In de loop van de tijd bleek dat er ook problemen waren bij mensen uit andere kernen in onze streek. We bezorgen nu in Hank en bij een aantal afnemers in de Gemeente Woudrichem, ook dit gebeurt door lokale vrijwilligers.

Voedsel Veiligheid

We hebben deelgenomen aan het project Voedselveiligheid, dat is opgezet door de nationale
vereniging van voedselbanken. Op 19 januari hebben we officieel ons certificaat ontvangen.

Het schoonmaken verloopt prima met een enthousiaste groep.
Transport
We beschikken over een ruime bestelauto met een koelinstallatie. De onderhoudskosten zijn relatief hoog. Ook het laadvermogen van 500 kg. is eigenlijk te laag, We hebben daarom besloten een grotere aan te schaffen. Deze zal in 2016 operationeel zijn.
Bijzondere acties en evenementen
Sint Nicolaas actie, het trouwe Sint Nicolaas team heeft ook dit jaar alle kinderen weer een persoonlijk cadeau bezorgd.
Rotary Woudrichem heeft een kerstmaaltijd aangeboden voor alle deelnemers van de voedselbank.
We hebben verschillende soorten ” te goed bonnen” ontvangen voor o.a. het maken van gratis knipbeurten, en aankopen bij het Kringloopcentrum, ook hebben verschillende particulieren bijdragen geleverd voor gezonde producten of iets speciaals voor kinderen.
De opbrengst van het benefiet concert Nederpop A 27 kwam ten goede van onze voedselbank.
Veel kerken in onze streek hebben bij hun leden direct zelf voedsel ingezameld
Boterletter actie van de Kiwanies
Het Princentuin college in Andel heeft blikken voedsel ingezameld
De Rabobank organiseert een jaarlijks fietsevenement “Sponsortocht Rabobank”, de opbrengst komt ten goede aan verenigingen die staan ingeschreven. Individuele deelnemers kunnen zo een vereniging naar keuze steunen. Ook onze voedselbank heeft een bedrag ontvangen.
We hebben van verschillende mensen of organisaties aanbiedingen gekregen om een dag ter organiseren voor kinderen van onze cliënten. Hiervoor was weinig animo bij onze cliënten.
Publiciteit
De voorzitter heeft een aantal presentaties verzorgd bij de plaatselijke kerken. Ook heeft hij
een presentatie gegeven bij Nederpopkoor A27. Bij enkele sponsor acties zijn bestuursleden
aanwezig geweest.

Externe contacten
Het maatschappelijk werk in ons werkgebied is verantwoordelijk voor de intake en controle van onze cliënten. We werken samen met: TREMA voor de inwoners van de Gemeenten Werkendam en Woudrichem. Juvans voor inwoners van de Gemeente Aalburg, en Stichting Vluchtelingenwerk voor nieuwkomers. Met elk van deze organisaties hebben we meermalen per jaar telefonisch of persoonlijk contact.
Interne organisatie

Bestuurssamenstelling

Op 1 januari 2015 bestond het bestuur uit:
Ad Bor – voorzitter,
Jan Eijgenraam – secretaris,
Bart Vos – penningmeester
Monique van Delzen – algemeen bestuurslid
Anton de Kok – algemeen bestuurslid
Siska van Helden – algemeen bestuurslid

Gert Schermers is op 13april 2015 toegetreden als algemeen bestuurslid.
Eind 2015 bestond ons bestuur uit bovengenoemde 7 personen.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers was ca. 40 personen.
Deze zijn te verdelen in verschillende hoofdgroepen:
Chauffeurs die ons voedsel ophalen op verschillende locaties.
Mensen die de voedselpakketten samenstellen en uitreiken.
Schoonmaakploeg

We hebben twee mensen die speciaal zorg dragen voor het magazijn.
Minstens eenmaal per jaar komen de vrijwilligers en de bestuursleden bijeen voor een algemene vergadering. In 2015 was dit op 11 september, in combinatie met een BBQ
Voedselbank-Altena werkt mee aan stageplaats vrijwilligers.
Financiën
Zie Jaarrekening 2015
Conclusies en aanbevelingen
Voedselveiligheid was in 2015 een belangrijk actie punt. Vooral koeling en hygiëne blijven aandacht vragen. We zullen voortdurend zorg moeten dragen dat ons vrijwilligers team op sterkte blijft. Dit geldt voor het aantal personen, maar zeker ook ten aanzien van kwaliteit. Het werk is gecompliceerder geworden door nieuwe eisen die i.v.m. voedselveiligheid gesteld gaan worden.

Stichting Voedselbank-Altena

Activiteitenplan 2017

Plan 2017

In verband met een verandering in de wetgeving betreffende voedselverspilling bieden de Nederlandse voedselverwerkende industrie en – supermarkten meer voedsel aan bij Voedselbanken Nederland. Op dit moment is een discussie gaande om in verband hiermee de toelatingscriteria te verruimen. Voor ons zou dit kunnen betekenen dat het aantal cliënten in 2017 zal toenemen.

In 2015 hebben we ons voedselveiligheid certificaat gekregen, dit is niet een eenmalige
Gebeurtenis, maar een doorlopend traject dat ook in 2017 onze aandacht zal vragen.

We ondervinden veel steun van de bevolking – het bedrijfsleven, – maatschappelijke
organisaties en overheden in het Land van Heusden en Altena. Het blijft daarom voor ons
heel belangrijk om de goede contacten hiermee goed te onderhouden.

Activiteiten 2017

Inzamelen van voedsel, en dit op een efficiënte en veilige manier uitreiken aan mensen die dit
nodig hebben.

Onderhouden – en eventueel aanschaffen van middelen om goede procescondities (o.a. koeling bij opslag en transport) te handhaven en de hygiëne te bewaken. Aandacht blijven schenken aan voedselveilig werken door onze vrijwilligers.

Bestaande contacten met leveranciers onderhouden en zo nodig het aantal leveranciers uitbreiden.

Onderhouden van contacten met de organisaties (TREMA, Juvans, Vluchtelingenwerk) die de
” intake” voor ons verzorgen.

Contacten met maatschappelijke organisaties zoals kerken, scholen, pers en locale overheden onderhouden.